Strona Główna

 

Informacja o przywróceniu urzędowania Sądu:


Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
przy ul. Kościuszki 30 
czynne w godzinach od 9.00 do 15.00 Kasa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 od dnia 05.10.2020 roku do odwołania będzie nieczynna.
 Wpłaty na odpowiednie rachunki bankowe (wykaz na http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/wykaz-rachunkow/) można dokonywać:
– za pośrednictwem przelewów bankowych
– w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. (tj. Urzędy, Filie, Agencje, Punkty PP) na terenie całego kraju, bez prowizji – od 15 lipca 2020 roku.

Opłaty KRK:
• forma bezgotówkowa (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl,
• znakiem opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znakiem) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”) przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.Wszelkie opłaty należy dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

1. rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych)

I Wydział Cywilny 32 1010 0055 3243 0040 7000 0001
I Wydział Cywilny sprawy spadkowe 48 1010 0055 3243 0040 7000 0004
II Wydział Karny 05 1010 0055 3243 0040 7000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 75 1010 0055 3243 0040 7000 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 91 1010 0055 3243 0040 7000 0006
Oddział Administracyjny 47 1010 0055 3243 0040 7000 0022

2. zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych, w którym dokonano wpisu orzeczeń do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego)
NBP O/Gdańsk 94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

3. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( świadczenia pieniężne, nawiązki)
BGK O/Gdańsk 67 1130 1121 0006 5594 5820 0001

4. Numer rachunku sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów Wpłaty i wypłaty sum depozytowych realizowane są wyłącznie poprzez bank BGK:
PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004
USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005
EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002
CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001
GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003


Przypominamy, że istnieje możliwość kontaktu z Sądem w formie telefonicznej lub e-mailowej.  
Punkt Obsługi Interesanta : tel. 58 777 50 50, e-mail:
boi@starogard-gd.sr.gov.pl
Kuratorzy dla Dorosłych: tel. 58 777 46 51 , 58 777 46 53, e-mail: kuratorzy.karni@starogard-gd.sr.gov.pl
Kuratorzy Rodzinni i Nieletnich: tel. 58 777 46 23, 58 777 46 40, e-mail: kuratorzy.rodzinni@starogard-gd.sr.gov.pl
Księgowość Sądu: tel. 58 777 46 21, 58 777 46 22, e-mail: ksiegowosc@starogard-gd.sr.gov.pl
Oddział Administracyjny Sądu: tel. 58 777 46 57, 58 777 46 47, e-mail: administracja@starogard-gd.sr.gov.pl  Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30

83-200 Starogard Gdański

NIP: 592-16-16-365

REGON: 000321891

email: administracja@starogard-gd.sr.gov.pl

w poniedziałki od 7:30 -do 18.00

od wtorku do piątku od 7: 30 -15: 30

Informacja o dniach wolnych w 2021 roku

 Komunikat dla interesariuszy dotyczący zasad uzyskiwania ifnormacji o sprawie sądowej za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  – Elektroniczna Platforma  Usług Administracji Publicznej

Zarządzenie Nr A-0010-20/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim


Budynek przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański  – główna siedziba Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 

Władze: Prezes Sądu, Dyrektor Sądu

Wydziały: II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Oddziały: Odział Administracyjny, Księgowość, Kasa, Archiwum

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Biuro Podawcze

Punkt Obsługi Interesanta (POI) –tel. 58-777-50-50, email: boi@starogard-gd.sr.gov.pl, ul. Kościuszki 13

Udziela informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych i  terminach do ich wniesienia;
  • kosztach sądowych oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
  • sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  • poszczególnych wydziałach, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, lokalizacji oraz numerach telefonów i godzinach urzędowania;
  • terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;
  • stanie postępowań rozpoznawanych przez wydziały

Budynek przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański

Wydziały: I Wydział Cywilny, V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przy budynku przy ul. Kościuszki 13 mieści się Ośrodek Kuratorski.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:

miasta: Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański oraz gminy: Starogard Gdański, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo.


Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło funkcjonalności systemu e-płatności – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

UWAGI !!!

Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
1. sygnaturę sprawy
2. Imię Nazwisko
3. Wydział którego dotyczy wpłata.

Numer rachunku bieżącego dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych powinny być dokonywane na rachunki prowadzone są przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej :

I Wydział Cywilny 32 1010 0055 3243 0040 7000 0001
I Wydział Cywilny sprawy spadkowe 48 1010 0055 3243 0040 7000 0004
II Wydział Karny 05 1010 0055 3243 0040 7000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 75 1010 0055 3243 0040 7000 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 91 1010 0055 3243 0040 7000 0006
Oddział Administracyjny 47 1010 0055 3243 0040 7000 0022

Numer rachunku sum depozytowych
poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów
Wpłaty i wypłaty sum depozytowych realizowane są wyłącznie poprzez bank BGK:

PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004

USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005

EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002

CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001

GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

Informujemy także, że nie będzie możliwe wpłacanie i wypłacanie sum depozytowych w kasie sądu.

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT: GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

Numer rachunku sum na zlecenia
zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych, w którym dokonano wpisu orzeczeń do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

NBP O/O w Gdańsku
94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

świadczenia pieniężne, nawiązki

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk
67 1130 1121 0006 5594 5820 0001
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Wszystkie pisma procesowe składane są w biurze podawczym, skąd przekazywane są w zależności od ich rodzaju do poszczególnych Wydziałów. Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń (o wpisie sprawy do prowadzonych w Wydziale urządzeń ewidencyjnych, o uzupełnieniu braków formalnych pisma, skierowaniu sprawy do referatu sędziego itp.). Pisma dotyczące spraw będących w toku w zależności od ich rodzaju, przedkładane są wraz z aktami Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń lub bezpośrednio sędziemu referentowi.

Wszelkiego rodzaju skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Oddziału Administracyjnego, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:.

Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przyjmują interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź osobistym terminu i godziny spotkania z Oddziałem Administracyjnym przy ul. Kościuszki 30 pokój nr 6 lub pod nr tel.  58 777 46 47.

Prezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10:00 do godz. 12:00 i czwartek od godz. 13:00 do 15:00, a nadto Prezes Sądu może przyjąć interesanta w miarę możliwości w innych godzinach.

 Opublikowano przez o 12:22