Strona Główna

 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30
83-200 Starogard Gdański
NIP: 592-16-16-365
REGON: 000321891
email: administracja@starogard-gd.sr.gov.pl
w poniedziałki od 7:30 -do 18.00
od wtorku do piątku od 7: 30 -15: 30

 Komunikat dla interesariuszy dotyczący zasad uzyskiwania ifnormacji o sprawie sądowej za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  – Elektroniczna Platforma  Usług Administracji Publicznej

Zarządzenie Nr A-0010-20/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim


 
Budynek przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański  – główna siedziba Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 
Władze: Prezes Sądu, Dyrektor Sądu
Wydziały: II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Oddziały: Odział Administracyjny, Księgowość, Kasa, Archiwum
Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
Biuro Podawcze
 
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)– tel. 58-777-46-60 ul. Kościuszki 30 ( z zakresu spraw karnych i rodzinnych)
Punkt Obsługi Interesanta (POI) –tel. 58-777-50-50, 58-777-50-51 ul. Kościuszki 13 (z zakresu spraw cywilnych i wieczystoksięgowych)

Udziela informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych i  terminach do ich wniesienia;
  • kosztach sądowych oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
  • sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  • poszczególnych wydziałach, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, lokalizacji oraz numerach telefonów i godzinach urzędowania;
  • terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;
  • stanie postępowań rozpoznawanych przez wydziały

Budynek przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański

Wydziały: I Wydział Cywilny, V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przy budynku przy ul. Kościuszki 13 mieści się Ośrodek Kuratorski.

Kasa – godziny otwarcia:

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 roku zmieniają się godziny otwarcia kasy sądu w budynku przy ul. Kościuszki 30. – w poniedziałki 9:00 – 17:00 (przerwa od godziny 14:00 do godziny 14:30) – od wtorku do czwartku 9:00 – 14:00 – w piąki 8:00 – 13:00 W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca 8:00 – 13:00 (równiez w poniedziałki)

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:

miasta: Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański oraz gminy: Starogard Gdański, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo.


Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 października 2016 roku zostały utworzone nowe mikro rachunki bankowe w zakresie dochodów budżetowych. Rachunki prowadzone będą przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej odpowiednio: I Wydział Cywilny                                  32 1010 0055 3243 0040 7000 0001 I Wydział Cywilny sprawy spadkowe       48 1010 0055 3243 0040 7000 0004 II Wydział Karny                                    05 1010 0055 3243 0040 7000 0002 III Wydział Rodzinny i Nieletnich             75 1010 0055 3243 0040 7000 0003 VI Wydział Ksiąg Wieczystych               91 1010 0055 3243 0040 7000 0006 Oddział Administracyjny                         47 1010 0055 3243 0040 7000 0022

 

 

W związku z powyższym wszelkie opłaty dotyczące spraw prowadzonych  w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w zakresie dochodów budżetowych (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych powinny być dokonywane na wyżej wskazane rachunki.

Numer r-ku sum depozytowych

Informujemy, iż w związku z opublikowaniem w dniu 21 listopada 2014 roku w Dzienniku Ustaw pozycja 1626 Ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw wpłaty i wypłaty sum depozytowych realizowane są wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przez bank BGK:

PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004
USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005
EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002
CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001
GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

Informujemy także, że nie będzie możliwe wpłacanie i wypłacanie sum depozytowych w kasie sądu.

Numer rachunku sum na zlecenia
NBP O/O w Gdańsku
94 1010 1140 0064 8013 9800 0000
zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych, w którym dokonano wpisu orzeczeń do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

 
Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk
67 1130 1121 0006 5594 5820 0001
świadczenia pieniężne, nawiązki
 
Numer rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
NBP O/O w Gdańsku
77 1010 1140 0064 8018 9110 0000
zwrot pożyczek mieszkaniowych

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Wszystkie pisma procesowe składane są w biurze podawczym, skąd przekazywane są w zależności od ich rodzaju do poszczególnych Wydziałów. Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń (o wpisie sprawy do prowadzonych w Wydziale urządzeń ewidencyjnych, o uzupełnieniu braków formalnych pisma, skierowaniu sprawy do referatu sędziego itp.). Pisma dotyczące spraw będących w toku w zależności od ich rodzaju, przedkładane są wraz z aktami Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń lub bezpośrednio sędziemu referentowi.

Wszelkiego rodzaju skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Oddziału Administracyjnego, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

 Opublikowano przez o 12:22