Strona Główna

 

Informujemy, że od 02.01.2018 do 31.01.2018 kasa sądu nie realizuje wpłat na FPPoPP

 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30

83-200 Starogard Gdański

NIP: 592-16-16-365

REGON: 000321891

email: administracja@starogard-gd.sr.gov.pl

w poniedziałki od 7:30 -do 18.00

od wtorku do piątku od 7: 30 -15: 30

Informacja o dniach wolnych

 Komunikat dla interesariuszy dotyczący zasad uzyskiwania ifnormacji o sprawie sądowej za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  – Elektroniczna Platforma  Usług Administracji Publicznej

Zarządzenie Nr A-0010-20/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim


 Budynek przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański  – główna siedziba Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 

Władze: Prezes Sądu, Dyrektor Sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziały: II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Oddziały: Odział Administracyjny, Księgowość, Kasa, Archiwum
Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
Biuro Podawcze
 
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)– tel. 58-777-46-60 ul. Kościuszki 30 ( z zakresu spraw karnych i rodzinnych)
Punkt Obsługi Interesanta (POI) –tel. 58-777-50-50, 58-777-50-51 ul. Kościuszki 13 (z zakresu spraw cywilnych i wieczystoksięgowych)

Udziela informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych i  terminach do ich wniesienia;
  • kosztach sądowych oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
  • sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  • poszczególnych wydziałach, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, lokalizacji oraz numerach telefonów i godzinach urzędowania;
  • terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;
  • stanie postępowań rozpoznawanych przez wydziały

Budynek przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański

Wydziały: I Wydział Cywilny, V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przy budynku przy ul. Kościuszki 13 mieści się Ośrodek Kuratorski.

Kasa – godziny otwarcia:

w poniedziałki 9:00 – 17:00 (przerwa od godziny 14:00 do godziny 14:30) – od wtorku do czwartku 9:00 – 14:00 – w piąki 8:00 – 13:00 W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca 8:00 – 13:00 (równiez w poniedziałki)

 

 

 

 

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:

miasta: Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański oraz gminy: Starogard Gdański, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo.


Numer rachunku bieżącego dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych powinny być dokonywane na rachunki prowadzone są przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej :

I Wydział Cywilny                                

32 1010 0055 3243 0040 7000 0001

I Wydział Cywilny sprawy spadkowe      

48 1010 0055 3243 0040 7000 0004

II Wydział Karny                                    

05 1010 0055 3243 0040 7000 0002 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich            

75 1010 0055 3243 0040 7000 0003

VI Wydział Ksiąg Wieczystych              

91 1010 0055 3243 0040 7000 0006

Oddział Administracyjny                        

47 1010 0055 3243 0040 7000 0022

Numer rachunku sum depozytowych
poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów
Wpłaty i wypłaty sum depozytowych realizowane są wyłącznie poprzez bank BGK:

PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004

USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005

EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002

CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001

GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

Informujemy także, że nie będzie możliwe wpłacanie i wypłacanie sum depozytowych w kasie sądu.

Numer rachunku sum na zlecenia
zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych, w którym dokonano wpisu orzeczeń do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

NBP O/O w Gdańsku
94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

 

 

 

 

 

 

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
świadczenia pieniężne, nawiązki

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk
67 1130 1121 0006 5594 5820 0001
 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Wszystkie pisma procesowe składane są w biurze podawczym, skąd przekazywane są w zależności od ich rodzaju do poszczególnych Wydziałów. Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń (o wpisie sprawy do prowadzonych w Wydziale urządzeń ewidencyjnych, o uzupełnieniu braków formalnych pisma, skierowaniu sprawy do referatu sędziego itp.). Pisma dotyczące spraw będących w toku w zależności od ich rodzaju, przedkładane są wraz z aktami Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń lub bezpośrednio sędziemu referentowi.

Wszelkiego rodzaju skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Oddziału Administracyjnego, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

 Opublikowano przez o 12:22