Kwi 182016
 

Starogard Gdański, dnia 18 kwietnia 2016 roku

Sygn. akt Ns 71/16

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 04 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 71/16 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.152,86 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 86/100) pozostawionych przez zmarłą Janinę Mrozewską, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Janiny Mrozewskiej na ich wniosek po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia.

Sąd wzywa spadkobierców Janiny Mrozewskiej do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia Sądu Rejonowego

Elżbieta Tramowska