Lip 202016
 

Sekretariat Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku Powiatu Starogardzkiego – Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku o zezwolenie na złożenie z depozytu sądowego wzywa do odbioru depozytu sądowego złożonego w sprawie I Ns 956/15 przez Powiat Starogardzki – Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w kwocie 1.144,74 zł pozostawionej przez Michała Grodek zmarłego 09 września 2015 r. w Szpęgawsku.

Wniosek o zezwolenie na wypłacenie z depozytu sądowego należy złożyć do tutejszego Sądu w okresie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Ponadto Sąd poucza, że do wydania depozytu niezbędne jest przedłożenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd poucza, że wszelkie pisma do Sądu należy składać w ilości odpowiadającej ilości stron postępowania tj. osób występujących w danej sprawie + jeden egzemplarz dla Sądu