Lip 202016
 

Sekretariat Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku o zezwolenie na złożenie z depozytu sądowego wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu sądowego złożonego w sprawie I Ns 959/15 przez na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 kwietnia 2016 r. w kwocie 353,97 zł pozostawionej przez Annę Kokowską zmarłą 18 lutego 2015 r.

Wniosek o zezwolenie na wypłacenie z depozytu sądowego należy złożyć do tutejszego Sądu w okresie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Ponadto Sąd poucza, że do wydania depozytu niezbędne jest przedłożenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd poucza, że wszelkie pisma do Sądu należy składać w ilości odpowiadającej ilości stron postępowania tj. osób występujących w danej sprawie + jeden egzemplarz dla Sądu.