Wrz 122016
 

Starogard Gdański, dnia 7 września 2016 roku

Sygn. akt Ns 525/16

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 525/16 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 718,70 złotych  (słownie: siedemset osiemnaście złotych 70//100) z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona na wniosek spadkobierców Bolesława Palach, po przedłożeniu  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia Sądu  Rejonowego

Elżbieta Tramowska