Wrz 212016
 

Starogard Gdański, dnia 17 września 2016 roku

Sygn. akt Ns 266/16

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie I Ns 266/16 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 482,36 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa złote 36/100) pozostawionych przez zmarłego Marka Trojanowicz, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Marka Trojanowicz na ich wniosek, po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia;
Sąd wzywa spadkobierców Marka Trojanowicz do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa;

Sędzia Sądu  Rejonowego
  Aleksandra Ossowska