Wrz 212016
 

Starogard Gdański, dnia 17 września 2016 roku

Sygn. akt Ns 267/16

 

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 31 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 266/16 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.193,37 zł (słownie: tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy złote 37/100) pozostawionych przez zmarłego Andrzeja Dorejko, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Andrzeja Dorejko na ich wniosek, po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia; Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Dorejko do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa;

Sędzia Sądu  Rejonowego
Aleksandra Ossowska