Wrz 282016
 

Starogard Gdański, dnia 24 września 2016 roku

Sygn. akt Ns 985/15

O G Ł O S Z E N I E

 "W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygnaturą akt I Ns 985/15 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Starogardzie Gdańskim o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym położonej w miejscowości Wysoka, gmina Bobowo, oznaczonej geodezyjnie nr 113/2 o powierzchni 1100 m2 , dla której to nieruchomości była prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Wysoka Karta 37 (obecnie zamknięta), przez zasiedzenie. Sąd wzywa ewentualnych spadkobierców Anastazjusza Suchockiego oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie sześciu miesięcy zgłosili się i udowodnili nabycie spadku po Anastazjuszu Suchockim bądź prawo własności przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu";


                       Sędzia Sądu  Rejonowego
                       Elżbieta Tramowska