Paź 052016
 

Starogard Gdański, dnia 29 września 2016 roku

Sygn. akt I Ns 526/16

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 526/16 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 310,52 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 52/100) pozostawionej przez zmarłą Danutę Pułkownik, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona jej spadkobiercom, na ich wniosek, po udokumentowaniu prawa do spadku.
Sąd wzywa spadkobierców Danuty Pułkownik do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia Sądu  Rejonowego
Beata Szymańska