Paź 052016
 

Starogard Gdański, dnia 1 października 2016 roku

Sygn. akt I Ns 529/16

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 529/16 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 287,90 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 90/100) pozostawionej przez zmarłego Mieczysława Szelezińskiego, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona jego spadkobiercom, na ich wniosek, po udokumentowaniu prawa do spadku.
Sąd wzywa spadkobierców Mieczysława Szelezińskiego do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa;

Sędzia Sądu  Rejonowego
Beata Szymańska