Paź 052016
 

Starogard Gdański, dnia 1 października 2016 roku

Sygn. akt Ns 564/16

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 564/16 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.841,83 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 83/100) z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona na wniosek spadkobierców Anny Safader, po udokumentowaniu prawa do spadku.
Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia Sądu  Rejonowego
Elżbieta Tramowska