Paź 052016
 

Starogard Gdański, dnia 1 października 2016 roku

Sygn. akt Ns 601/16

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 601/16 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 752,84 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa złote 82/100) z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona na wniosek spadkobierców Dariusza Zawrotnego, po udokumentowaniu prawa do spadku.
Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia Sądu  Rejonowego
Elżbieta Tramowska