Kwi 062018
 

OPŁATY SĄDOWE

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu – konta bankowe
  • w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017r: www.oplaty.ms.gov.pl.

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

E-znaki można nabyć:

Procedura zakupu e-znaku w budynku Sądu:

Opłatę za e-znak uiszcza się pracownikowi Sądu w formie wpłaty gotówkowej. Klient zakupujący znak otrzymuje e-znak wydrukowany na papierze samoprzylepnym (możliwy jest też wydruk na zwykłym papierze).  Na wniosek klienta – pracownik Sądu wydaje mu potwierdzenie wykonania zlecenia.

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków.  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy,  ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej. Jednocześnie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidualnie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma – w miejscu niezawierającym tekstu.

Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.


Ostateczne wycofanie z obrotu papierowych znaków opłaty sądowej


Sądowe e-Płatności

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło funkcjonalności systemu e-płatności, umożliwiające dokonywanie płatności sądowych z wykorzystaniem:

  • formy bezgotówkowej (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znaku) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”), który to znak może zostać zakupiony zarówno w kasie sądu*, jak i przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.

CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT SĄDOWYCH E-PŁATNOŚCI

  1. Nowe formy płatności nie zastępują dotychczasowych kanałów płatności, tzn. każdy interesant nadal może uiścić opłatę zwykłym przelewem lub gotówkowo w kasie Sądu.
  2. Wykorzystanie internetowego kanału płatności wiąże się z uiszczeniem przez wnoszącego opłaty prowizji na rzecz operatora płatności. W roku 2017 wybrany w postępowaniu koncesyjnym operator Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie będzie pobierał prowizję w wysokości 0,0001% wartości transakcji, przy czym nie mniej niż 39 groszy.
  3. Znak opłaty sądowej w formie elektronicznej, obok tradycyjnych elementów obejmujących: godło Rzeczypospolitej Polskiej, napis „Ministerstwo Sprawiedliwości”, napis „Znak opłaty sądowej” oraz nominał znaku wyrażony w złotych polskich, ma formę graficzną kodu kreskowego i kodu numerycznego składającego się z 14 cyfr arabskich, który odpowiada zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał, a uiszczający opłatę sadową znakami opłaty sądowej jednorazowo może w danej sprawie wykorzystać nie więcej niż dziesięć znaków.
  4. Dopuszcza się przedkładanie przez interesanta znaku opłaty sądowej wygenerowanego w systemie e-Płatności w formie wydruku papierowego trwale złączonego z pismem podlegającym opłacie (w przypadku zakupu w kasie sądu – na etykiecie samoprzylepnej), jak również na nośniku elektronicznym umożliwiającym bezpośrednie skasowanie znaku za pomocą czytników kodów kreskowych zakupionych przez sądy w tym cel (znak w postaci graficznej określonej w rozporządzeniu wyświetlany na ekranie telefonu, tabletu itp.). Zabezpieczenia systemu umożliwiają jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sadowej, a jego skasowanie możliwe jest wyłącznie raz w całym sądownictwie.
  5. Znaki opłaty sądowej w formie tradycyjnej będą mogły być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r. W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (lub do momentu wyczerpania znaków papierowych), obydwa rodzaje znaków, tj. e-znak oraz znak opłaty sądowej w papierowej postaci, będą funkcjonować w sądach równolegle.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2016 r. ws. sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. ws. zmieniającego rozporządzenie ws. opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 390 ze zm.)