Lis 252020
 

Zgodnie z § 4b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. 2020 poz. 1892) informuje się, iż w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim istnieje możliwość dokonywania opłat sądowych w sprawach cywilnych w formie :

• gotówkowej – wpłat można dokonać w kasie Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim mieszczącej się w budynku Sądu przy ul. Kościuszki 30 w Starogardzie Gdańskim;
• bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej.

1. Opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych na rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
I Wydział Cywilny 32 1010 0055 3243 0040 7000 0001
I Wydział Cywilny sprawy spadkowe 48 1010 0055 3243 0040 7000 0004
II Wydział Karny 05 1010 0055 3243 0040 7000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 75 1010 0055 3243 0040 7000 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 91 1010 0055 3243 0040 7000 0006
Oddział Administracyjny 47 1010 0055 3243 0040 7000 0022

Wpłaty na odpowiednie rachunki bankowe (wykaz na http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/wykaz-rachunkow/) można dokonywać: – za pośrednictwem przelewów bankowych – w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. (tj. Urzędy, Filie, Agencje, Punkty PP) na terenie całego kraju, bez prowizji – od 15 lipca 2020 roku.

2. Zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych, w którym dokonano wpisu orzeczeń do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) NBP O/Gdańsk 94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

3. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( świadczenia pieniężne, nawiązki) BGK O/Gdańsk 67 1130 1121 0006 5594 5820 0001 4. Numer rachunku sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów Wpłaty i wypłaty sum depozytowych realizowane są wyłącznie poprzez bank BGK:
PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004
USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005
EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002
CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001
GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

Opłaty KRK:
• forma bezgotówkowa (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl,
• znakiem opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znakiem) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”) przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.