Sty 212021
 

Sygnatura akt I Ns 307/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym:Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Christine Marii Kahlstorff z udziałem Macieja Zawieji, Bartosza Zawieji, Przemysława Zawieji, Leona Narloch, Bogdana Wanty, Marka Grzonki, Stanisława Grzonki, Kazimierza Grzonki, Leona Grzonki, Zbigniewa Firgona, Dariusza Firgona, Jadwigi Kijkowskiej, Anny Król, Marii Szramowskiej, Sabiny Gołuńskiej, Lucyny Firgon, Marii Duraj – Rode o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce Grzonka postanawia: na podstawie przepisu artykułu 174 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie w sprawie.
P O U C Z E N I E 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia od doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. 3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim albo bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gdańsku – w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem. 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.