Sty 212021
 

Starogard Gdański, dnia 21 stycznia 2021 roku Sygnatura akt I Ns 664/16 O G Ł O S Z E N I E Postanowieniem z dnia 14 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 664/16 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych imienia Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.861,27 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 27/100) z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona na wniosek spadkobierców Janusza Kopp- Ostrowskiego, po udokumentowaniu prawa do spadku. Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.