Sty 252021
 

Sygnatura akt I Nc 3635/19 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2020 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Forial spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przeciwko Wiesławie Cerowskiej o zapłatę postanawia: podjąć postępowanie, oddalić wniosek powoda o nadanie nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 stycznia 2020 r. klauzuli wykonalności, umorzyć postępowanie.

POUCZENIE: Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga co do punktu 3. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia
z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.