Sty 252021
 

Sygnatura akt I Nc 465/20 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2020 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu
przeciwko Grzegorzowi Kotkowskiemu o zapłatę postanawia:
na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie, gdyż Sąd z urzędu już uprzednio w oparciu o dostępne bazy danych, nakazał doręczyć pozwanemu korespondencję na adres wskazany w piśmie powoda z 24 września 2020r., przy czym korespondencja powróciła do Sądu jako awizowana i niepodjęta w terminie.

POUCZENIE: Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga.
Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega
zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.