Sty 252021
 

Sygnatura akt I Nc 156/2020 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2020 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Ultimo Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny  Fundusz  Inwestycyjny  Zamknięty z siedzibą w Krakowie przeciwko Martynie Stanisławskiej o zapłatę postanawia: na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postepowania cywilnego w związku z artykułem 1391 paragraf 2 zdanie 2 kodeksu postepowania cywilnego zawiesić postępowanie.

POUCZENIE Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.