Sty 262021
 

Sygnatura akt I Nc 3127/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 24 listopada 2020 roku Referendarz sądowy Maciej Bartoszewicz w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym  po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa mBanku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie   przeciwko Łukaszowi Hering o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie.

POUCZENIE Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem