Sty 282021
 

Sygnatura akt I Co 460/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 31 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący sędzia Ewa Lewandowska na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni z udziałem dłużników Jadwigi Rożek, Krzysztofa Rożek i Joanny Hannet o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego postanawia:
1. podjąć zawieszone postepowanie w sprawie, 2.umorzyć postępowanie w sprawie, wobec cofnięcia wniosku, 3. zwrócić wnioskodawcy BEST II Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Gdyni ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim kwotę 50,-zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu opłaty sądowej.

P O U C Z E N I E postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. 3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.