Sty 282021
 

Sygnatura akt I Nc 3377/19 POSTANOWIENIE Dnia 14 stycznia 2021 roku Referendarz sądowy Maciej Bartoszewicz  w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym  po rozpoznaniu w dniu 14 styczna 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa EQUES CREDITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Gdańsku przeciwko Maciejowi Czapskiemu   o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie.

POUCZENIE Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.