Lut 012021
 

Sygnatura akt I Ns 502/18 P O S T A N O W I E N I E Dnia 21 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty Starogardzki z udziałem Ewy Moldenhauer o stwierdzenie nabycia spadku po Patryku Moldenhauer p o s t a n a w i a : 1) podjąć postępowanie; 2) zawiesić postępowanie na podstawie przepisu art.177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc albowiem wnioskodawca nie złożył 3 odpisów wniosku z załącznikami.