Lut 012021
 

Sygnatura akt I Ns 92/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kazimierza Bereś, Iwony Bereś z udziałem Wojciecha Konkel, Marty Konkel, Marii Syldatk, Izabeli Oleś o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na skutek zażalenia wnioskodawców od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 8 września 2020 roku, sygn. akt I Ns 92/19 p o s t a n a w i a : 1) uwzględnić zażalenie wnioskodawców i uchylić zaskarżone postanowienie; 2) odrzucić wniosek w części dotyczącej uczestników Wojciecha Konkel i Marty Konkel; 3) wezwać do udziału w charakterze uczestniczki Jadwigę Błażyńską.