Lut 052021
 

Sygnatura akt I Ns 122/20 Starogard Gdański, dnia 20 stycznia 2021 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E
„ Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym postanowieniem z dnia 21 września 2020 roku, w sprawie I Ns 122/20 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu – Domowi Pomocy Społecznej imienia doktora Józefa Kopicza w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.590,06 złotych (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 06/100) oraz telewizora marki Philips pozostawionych przez zmarłą Marię Lypiak córkę Jana i Agaty z domu Kuchta, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona a ruchomość wydana spadkobiercom po przedłożeniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego oraz ruchomości w postaci telewizora marki Philips w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa”