Lut 052021
 

Sygnatura akt I Ns 413/20 Starogard Gdański, dnia 20 stycznia 2021roku
Zarządzenie „ Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 roku, w sprawie I Ns 413/20 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu – Domowi Pomocy Społecznej imienia doktora Józefa Kopicza w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.077,39 złotych (słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 39/100) pozostawionej przez zmarłego Jana Suchockiego syna Waleriana i Stanisławy z domu Rusieckiej, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona spadkobiercom po przedłożeniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa”