Lut 052021
 

Sygnatura akt I Co 670/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 26 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie z udziałem Tomasza Tocha o ustanowienie kuratora p o s t a n a w i a : 1. ustanowić na podstawie przepisu artykułu 802 kodeksu postępowania cywilnego dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Tomasza Tomach kuratora w osobie Karoliny Malinowskiej, ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosława Barana w sprawie Km 945/18, 2)kosztami postępowanie, w tym nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciążyć dłużnika Tomasza Tochę, a ich szczegółowe wyliczenie pozostawić referendarzowi sądowemu.

P O U C Z E N I E postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. 3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.