Lut 052021
 

Starogard Gdański, dnia 5 lutego 2021 roku Sygnatura akt I Ns 929/16 O G Ł O S Z E N I E Postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 929/16 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych imienia Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.979,27 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100) pozostawionej przez zmarłą Helenę Żukowską, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona jego spadkobiercom, na ich wniosek, po udokumentowaniu prawa do spadku; Sąd wzywa spadkobierców Heleny Żukowskiej do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa