Lut 082021
 

Sygnatura akt I Nc 2045/20 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2021 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie przeciwko Sławomirowi Draszanowskiemu o zapłatę postanawia: na podstawie artykułu 174 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie w sprawie. Uzasadnienie Jak wynika to ze znajdującego się w aktach sprawy odpisu skróconego aktu zgonu pozwany Sławomir Draszanowski zmarł w dniu 16 marca 2020 roku, zatem po wniesieniu pozwu w niniejszej sprawie, który został złożony przez powoda w trybie elektronicznego postępowania upominawczego w dniu 13 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z przepisem artykułu 174 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego, Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Z uwagi na powyższe, referendarz sądowy na mocy artykułu 4971 paragraf 3 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem 174 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem11 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 04 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, orzekł jak części rozstrzygającej postanowienia.

POUCZENIE Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga.
Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.