Lut 082021
 

Starogard Gdański, dnia 8 lutego 2021 roku Sygnatura akt I Ns 1036/16 O G Ł O S Z E N I E Postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 1036/16 zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Gajda na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.400,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100) tytułem zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą numer KW 7412, na rzecz spadkobierców Henryka Narloch, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Henryka Narloch, na ich wniosek, po udokumentowaniu prawa do spadku; Sąd wzywa spadkobierców Henryka Narloch do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa.