Lut 082021
 

Starogard Gdański, dnia 8 lutego 2021 roku Sygnatura akt I Ns 812/16 O G Ł O S Z E N I E Postanowieniem z dnia 16 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 812/16 zezwolił wnioskodawcy Waldemarowi Lipskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) z tytułu spłaty wierzytelności Rozalii Wordęga zabezpieczonej hipoteką wpisaną w dziale IV Księgi Wieczystej KW Numer GD1A/00005461/1 na rzecz Rozalii Wordęga, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona Rozalii Wordęga, na jej wniosek, po przedłożeniu dowodu tożsamości lub jej spadkobiercom, na ich wniosek, po udokumentowaniu prawa do spadku; Sąd wzywa Rozalię Wordęga i jej spadkobierców do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa.