Lut 092021
 

Sygnatura akt I Ns 225/2019 POSTANOWIENIE Dnia 30 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2019 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Lidii Langowskiej z udziałem Stanisława Langowskiego, Konrada Łangowskiego, Kazimierza Łęgowskiego, Edmunda Łangowskiego, Zygfryda Toczka, Krzysztofa Langowskiego, Roberta Langowskiego, Daniela Langowskiego, Stanisławy Wesołowskiej, Marii Pasternak-Szczodrak, Bożeny Konicz, Agnieszki Langowskiej o zamianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: ustalić i przyznać kuratorowi dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Krzysztofa Langowskiego – Annie Bielaszewskiej wynagrodzenie w kwocie 90,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). POUCZENIE

1. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku