Lut 102021
 

Starogard Gdański dnia 10 lutego 2021roku OGŁOSZENIE W trybie artykułu 6363 paragraf 3 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, jako sąd spadku, ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2020 roku został złożony przez Sylwestra Dziczek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Dariusza Jarosława Dziczek, PESEL: 70060608238, ostatnio zamieszkałego Osiedle Konstytucji 3 Maja 21/12, 83-200 Starogard Gdański

POUCZENIE: 1.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (artykuł 6381 paragraf 3 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego, 2. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza (artykuł 637 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem 6381 paragraf 3 punkt 2 kodeksu postępowania cywilnego), 3. osoby wymienione w punkcie 2 (artykuł 637 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.