Lut 102021
 

Sygnatura akt I Ns 289/83 P O S T A N O W I E N I E Dnia 27 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Edmunda Nierzwickiego o stwierdzenie nabycia spadku na skutek wniosku Zbigniewa Nierzwickiego p o s t a n a w i a : sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 21 listopada 1983 roku, sygnatura akt I Ns 289/83 w ten sposób,że w po słowach „w księdze wieczystej Numer Kw” zamiast „21338” wpisać „12338
P O U C Z E N I E 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. 3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.