Lut 112021
 

Sygnatura akt I Ns 412/20 Starogard Gdański, dnia 8 stycznia 2021 roku
OGŁOSZENIE „ Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 roku, w sprawie I Ns 412/20 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu – Domowi Pomocy Społecznej imienia doktora Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 812,45 zł (słownie: osiemset dwanaście złotych 45/100) pozostawionej przez zmarłego Ryszarda Zielińskiego syna Mieczysława i Heleny z domu Siąkowskiej, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona spadkobiercom po przedłożeniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa”