Lut 122021
 

Sygnatura akt I Nc 1715/20 POSTANOWIENIE Dnia 24 listopada 2020 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Województwa Pomorskiego przeciwko Łucji Cybula o zapłatę postanawia: 1odrzucić pozew, albowiem pozwana zmarła w dniu 17 stycznia 2020 roku, a zatem przed wniesieniem pozwu w niniejszej sprawie, 2zwrócić powodowi Województwu Pomorskiego ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim kwotę 1.361,00zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) tytułem zwrotu opłaty od pozwu.

POUCZENIE: Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga.
Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega
zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.