Lut 122021
 

Sygnatura akt I Nc 1892/20POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2020 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa GPEC Starogard spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przeciwko Czesławowi Karczewskiemu o zapłatę postanawia:1odrzucić pozew, gdyż pozwany Czesław Karczewski zmarł w dniu 13 października 2014 roku, a zatem przed dniem wniesienia pozwu, 2.zwrócić powodowi GPEC Starogard spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim kwotę 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu.

POUCZENIE: Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga.
Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega
zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.