Lut 122021
 

Sygnatura akt I Nc 2445/18 P O S T A N O W I E N I E Dnia 11 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny
w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Grażyna Tandek po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim
na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa KGPN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Monice Szczepańskiej o zapłatę p o s t a n a w i a : na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego. zawiesić postępowanie.

POUCZENIE Na postanowienie przysługuje zażalenie. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia od doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie
postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim albo bezpośrednio do Sądu Okręgowego w
Gdańsku – w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.