Lut 152021
 

Sygnatura akt I Nc 342/20 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2020 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie przeciwko Jakubowi Łucjuszowi Kielar o zapłatę postanawia: oddalić wniosek o podjęcie postępowania, gdyż z protokołu czynność komorniczych wynika iż pozwany od listopada 2019r. przebywa na terenie Niemiec, a adres wskazany w pozwie jest adresem zameldowania pozwanego, a nie zamieszkania

POUCZENIE: Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga.
Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.