Lut 152021
 

Sygnatura akt Ns 414/20  Starogard Gdański, dnia 8 stycznia 2021 roku

OGŁOSZENIE

„ Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 roku, w sprawie I Ns 414/20 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu – Domowi Pomocy Społecznej imienia doktora Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.602,58 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwa złote 58/100) pozostawionej przez zmarłą Teresę Purcel córkę Jana i Franciszki z domu Egiertowskiej, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona spadkobiercom po przedłożeniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa”