Lut 152021
 

Sygnatura akt I Co 570/2020 POSTANOWIENIE Dnia 23 listopada 2020 roku   Referendarz sądowy Małgorzata Szopińska w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2020 roku w Starogardzie Gdańskim  na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Inspektorat w Starogardzie Gdańskim z udziałem dłużnika Tomasza Sowińskiego   w przedmiocie skargi wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Inspektorat w Starogardzie Gdańskim na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakuba Kraul, sygn. akt KM 102/19 postanawia oddalić skargę.

POUCZENIE Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.