Lut 162021
 

Sygnatura akt I Co 494/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 16 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim
na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycielki „Jasped” Spółki jawnej J. Izdebski, A. Kowalski, S. Rudziński z udziałem Sławomira Kass w przedmiocie skargi Sławomira Kass na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosława Baran – sygnatura akt Km 2472/07 p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

P O U C Z E N I E 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia
zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. 3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie
postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku