Lut 182021
 

Sygnatura akt I Nc 1987/2020 POSTANOWIENIE  Dnia 2 lutego 2021 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Netia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Dawidowi Sykulskiemu o zapłatę postanawia: 1. umorzyć postępowanie wobec cofnięcia pozwu, 2. na podstawie przepisu artykułu 79 ustęp 1 punkt 1b w związku z ustępem 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 755) zwrócić powodowi Netia Spółce Akcyjnej ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim kwotę 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie kwotę 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) tytułem zwrotu części opłaty sądowej od pozwu.

POUCZENIE Na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić na piśmie w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.  Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.  Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.