Lut 222021
 

Sygnatura akt I C 682/2020 POSTANOWIENIE Dnia 18 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Szybka Gotówka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Karolinie Szyc o zapłatę postanawia: na mocy art. 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem 139(1) paragraf 2 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie w sprawie. POUCZENIE

1. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia od doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

4. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim albo bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gdańsku – w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.