Lut 232021
 

Sygnatura akt I Ns 562/2020 POSTANOWIENIE Dnia 31 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Ewa Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Powiatu Starogardzkiego – Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego postanawia: zezwolić Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 1.751,97 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) z naliczonymi odsetkami stanowiącej własność Wandy Worono zmarłej w dniu 23 września 2020 roku w Szpęgawsku, ostatnio stale zamieszkałej w Szpęgawsku gmina Starogard Gdański, która to kwota ma być w przyszłości wypłacona spadkobiercom zmarłej, na ich wniosek. OGŁOSZENIE Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 562/2020 6 zezwolił wnioskodawcy Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego  kwoty 1.751,97 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) z naliczonymi odsetkami stanowiącej własność Wandy Worona zmarłej w dniu 23 września 2020 roku w Szpęgawsku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona jej spadkobiercom na ich wniosek po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców Wandy Worona do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.