Lut 232021
 

Sygnatura akt I Ns 242/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Łukasza Stopikowskiego, Krzysztofa Biernat, Kacpra Olser, Weroniki Brzozowskiej, Nikoli Brzozowskiej, Mileny Taraszkiewicz, Mai Olser, Leny Olser, Iwony Wiśniewskiej, Wioletty Dysarz, Anity Brzozowskiej, Eweliny Olsner, Martyny Połomskiej, Patrycji Krawczyk, Macieja Olser, Beaty Januszewskiej, Darii Januszewskiej, Sebastiana Januszewskiego, Filipa Januszewskiego, Kacpra Januszewskiego, Katarzyny Sarnowskiej, Szymona Sarnowskiego, Hanny Suwalskiej, Karola Suwalskiego, Wiktorii Suwalskiej, Patryka Suwalskiego, Sandry Suwalskiej, Gabrieli Dysarz, Mateusza Dysarz, Mirosławy Stopikowskiej i Dariusza Stopikowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Biernat p o s t a n a w i a : na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem 13 paragraf 2 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie.
P O U C Z E N I E 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia od doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. 3. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim albo bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gdańsku – w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem. 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.