Lis 252020
 

Zgodnie z § 4b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. 2020 poz. 1892) informuje się, iż w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim istnieje możliwość dokonywania opłat sądowych w sprawach cywilnych w formie :

• gotówkowej – wpłat można dokonać w kasie Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim mieszczącej się w budynku Sądu przy ul. Kościuszki 30 w Starogardzie Gdańskim;
• bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej.

1. Opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych na rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
I Wydział Cywilny 32 1010 0055 3243 0040 7000 0001
I Wydział Cywilny sprawy spadkowe 48 1010 0055 3243 0040 7000 0004
II Wydział Karny 05 1010 0055 3243 0040 7000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 75 1010 0055 3243 0040 7000 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 91 1010 0055 3243 0040 7000 0006
Oddział Administracyjny 47 1010 0055 3243 0040 7000 0022

Wpłaty na odpowiednie rachunki bankowe (wykaz na http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/wykaz-rachunkow/) można dokonywać: – za pośrednictwem przelewów bankowych – w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. (tj. Urzędy, Filie, Agencje, Punkty PP) na terenie całego kraju, bez prowizji – od 15 lipca 2020 roku.

2. Zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych, w którym dokonano wpisu orzeczeń do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) NBP O/Gdańsk 94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

3. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( świadczenia pieniężne, nawiązki) BGK O/Gdańsk 67 1130 1121 0006 5594 5820 0001 4. Numer rachunku sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów Wpłaty i wypłaty sum depozytowych realizowane są wyłącznie poprzez bank BGK:
PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004
USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005
EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002
CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001
GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

Opłaty KRK:
• forma bezgotówkowa (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl,
• znakiem opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znakiem) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”) przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.

Paź 052020
 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim uprzejmie informuje, że z dniem 05.10. 2020 roku w budynku Sądu przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański nastąpiła zmiana formy obsługi kasowej.

Wpłaty na odpowiednie rachunki bankowe
(wykaz na http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/wykaz-rachunkow/) można dokonywać:
– za pośrednictwem przelewów bankowych,
– w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. (tj. Urzędy, Filie, Agencje, Punkty PP) na terenie całego kraju, bez prowizji od 15 lipca 2020 roku.

Opłaty KRK:
• forma bezgotówkowa (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl,
• znakiem opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znakiem) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”) przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.

Wrz 152020
 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim został nominowany do wyzwania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Wyzwanie zostało przyjęte w dniu 2 września 2020 roku i odbyło się przed budynkiem Sądu przy ulicy Sobieskiego 6 A.

Pracownicy Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim pod przewodnictwem Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu wykonali pompki i przysiady na rzecz Olka Lewandowskiego z Czarnej Wody, który zmaga się z ciężką chorobą SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni (https://www.siepomaga.pl/olus-sma)
oraz nominowali do udziału w akcji koleżanki i kolegów z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim oraz Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosława Baran, Jakuba Kraul i Mariusza Peplińskiego.


Podczas akcji w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim udało się zebrać w gotówce kwotę 1.420,00 zł.

Mar 032020
 

KOMUNIKAT O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZAKUPIONYCH I NIEWYKORZYSTANYCH E-ZNAKÓW ORAZ ZWROTU KWOTY ZA NIEWYKORZYSTANE E-ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy, ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej. Jednocześnie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidualnie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

Lut 202020
 

W związku z „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” bezpłatnej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym udzielać będą asystenci sędziego w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30.

Ponadto w dniu 21 lutego 2020 roku w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 17 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 bezpłatnego poradnictwa udzielać będzie przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM.

Sty 292020
 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim informuje iż od dnia 29.01.2020 do odwołania wpłaty z tytułu świadczeń oraz nawiązek na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej można realizować wyłącznie na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk 67 1130 1121 0006 5594 5820 0001. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem poczty lub przelewu w banku.

Na dowodzie wpłaty należy podać numer sprawy której dotyczy wpłata.

Za utrudnienia przepraszamy.