Monitoring

 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

OBIEKT MONITOROWANY

 

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu

  1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm).
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański lub za pomocą poczty elektronicznej: iodo@starogard-gd.sr.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem jest Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
  3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia zgodnie z art. 5a § 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259 ze zm.), art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2019 poz. 52 ze zm.) oraz § 97 ust. 6-8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 ze zm.).
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 20 dni.
  5. Funkcjonowanie monitoringu określa „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim” dostępna do wglądu w siedzibie Sądu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

 

zarządzenie nr 23 wdrożenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych z systemu monitoringu